تسمه پیشروبلت

مریم ملکی

مریم ملکی

من وسایل روشنایی دیوار ایوان و دیوار حائل خود را عوض کردم. همچنین ، یک چراغ سیل حسگر حرکت جدید در پشت خانه نصب شده است. متخصص بسیار با دقت به نیازهای من گوش می داد.