تسمه پیشروبلت

مهدی کریمی

مهدی کریمی

امروز بخاطر تخصصشان بسیار متشکرم آنها به سرعت به یک مشکل لوله کشی در یک خانه با لوله کشی قدیمی پاسخ دادند و مشکل را برطرف کردند. من از تمایل وی برای توضیح مسئله قدردانی کردم.