تسمه پیشروبلت

محمد ملکی

محمد ملکی

برق

محمد در نقش مدیر ارشد توسعه (CDO) و رئیس برق در شرکت خدمات برق بادآورده فعالیت می کند.

محمد ملکی شریک مدیریت جهانی و ارشد برق شرکت خدمات الکتریکی ویندفول است. او مسئول تمام جنبه های استراتژی ، تیم و عملیات شرکت در شبکه بی نظیر 50 دفتر است. مانی شرکت را در مأموریت خود برای ارائه بهترین نتایج مشتری در صنعت مشاوره مدیریت هدایت می کند.