تسمه پیشروبلت

محسن رضایی

محسن رضایی
محسن رضایی

برق

آرتور هریسون رئیس مشاغل جهانی و ارشد برق پیشبینی شده است. او منجر به گسترش جهانی برند بادآورده و سرمایه گذاری در خارج از کشور در راه حل ها و نوآوری ها می شود.

آرتور هریسون شریک مدیریت جهانی و ارشد برق شرکت خدمات الکتریکی است. او مسئول تمام جنبه های استراتژی ، تیم و عملیات شرکت در شبکه بی نظیر 50 دفتر است. مانی شرکت را در مأموریت خود برای ارائه بهترین نتایج مشتری در صنعت مشاوره مدیریت هدایت می کند.